درباره شرکت سارامین

کنتورهای الکترومغناطیسی آب و کنتورهای حجمی آب

شرکت سارامین با هدف تولید دستگاه های اندازه گیری خودکار مورد نیاز صنعت آب و هواشناسی کشور در سال ۱۳۸۴ شروع به کار کرد امروز با لطف خداوند بزرگ و تکیه بر دانش کارشناسان با استعداد و توانمند ایرانی تولید کننده دستگاه های ۱۰۰ درصد داخلی مطابق با استانداردهای روز جهانی هستیم. مجموع فعالیت های این شرکت شامل طراحی و تولید کنتور هوشمند حجمی WI آب و کنتور هوشمند  الکترومغناطیسی آب ، باران سنج الکترونیکی ، ایستگاه خودکار هواشناسی ، سطح سنج الکترونیکی رودخانه ای ، سطح سنج الکترونیکی درون چاهی ، سنسور دما ، سنسور رطوبت و سنسور سرعت باد سنسور جهت باد و....  مطابق  با استاندارد های مورد نیاز می باشد چند صد دستگاه فعال در سطح کشور نشانه تحقق بخشی از اهداف شرکت می باشد

 

Copyright © 2022, All Rights Reserved.